شاخص‌های روانسنجی پرسشنامه ادراک فعالیت‌های کلاسی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی روایی  عاملی و پایایی "پرسشنامه ادراک فعالیت‌های کلاسی"جنتری ، گابل و ریزا(2002)است. در این راستا پرسشنامه ادراک فعالیت‌های کلاسی بر روی  360 دانشجو(252 دختر و 108 پسر) که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای از بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان انتخاب شدند، اجرا شد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرانباخ و برای تعیین روایی‌عاملی از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. همسو با نتایج  جنتری، گابل و ریزا (2002)و کارشکی و همکاران (1388 و 1390) مطالعه حاضر نشان داد که این پرسشنامه از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است و ضریب آلفای کرانباخ کل آزمون 901/0 ، و در خرده آزمون های آن بین 662/0 تا 91/0 است. همچنین نتایج تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی مؤید آن است که ساختار پرسشنامه برارزش قابل قبولی با داده ها دارد و کلیه شاخص های نیکویی برارزش، مدل را تایید می‌کنند(MR=0/07 RMSEA=0/056, GFI=0/90, AGFI=0/85, CFI=0/91)). بنابراین پرسشنامه می‌تواند ابزار مناسبی برای ارزیابی ادراک دانشجویان از فعالیت‌های کلاسی باشد.
 

کلیدواژه‌ها