اثربخشی برنامه‌های درسی دروس تربیتی بر ارتقاء سطح دانش، نگرش و مهارتهای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانش آموخته دکترا مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دکتری برنامه‌ریزی درسی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل

چکیده

هدف این پژوهش بررسی میزان اثربخشی برنامه‌های درسی دروس تربیتی دوره‌های کارشناسی رشته‌های مختلف دبیری بر ارتقاء سطح دانش، نگرش و مهارتهای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران می‌باشد. روش مطالعه و تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع مقطعی است. جامعه آماری شامل دانشجویان دوره کارشناسی رشته‌های مختلف دبیری دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران به تعداد 1644 نفر بود که تا سال تحصیلی 86-85 مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه آن نیز به تعداد 310 نفر تعیین گردید که به روش تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه بسته پاسخ محقق ساخته است که بر اساس فرضیه‌های تحقیق و به شیوه مقیاس لیکرت انجام می‌شود. این پرسشنامه پس از تعیین روایی و اعتبار میان نمونه آماری توزیع شده است. در پایان به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش‌های آماری توصیفی از قبیل توزیع فراوانی، درصد فراوانی و جداول آماری مربوط به آن استفاده گردید. در بخش آمار استنباطی نیز از آزمون کروسکال-والیس کمک گرفته شد. و برای بررسی میزان تأثیر برنامه‌های درسی دروس تربیتی بر حسب جنسیت از آزمون‌ U‌مان- ویتنی استفاده شده است.
نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که دانش، نگرش و مهارت‌های دانشجویان بر حسب رشته‌های مختلف تحصیلی و جنسیت دستخوش تغییر شده است. این تغییر در رشتۀ آموزش ابتدایی بیشتر از سایر رشته‌ها و در مردان بهتر از زنان بوده است. اما یافته‌ها حاکی از آن است که در متغیر سال‌های مختلف تحصیلی تنها دانش دانشجویان تغییر یافته ولی نگرش و مهارت‌های آنها تغییر معناداری پیدا نکرده است. 

کلیدواژه‌ها