بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب و کارایی تکنولوژی آموزشیی اعایا هیات علمی مدیریت ورزشی دانشگاههای آزاد اسلامی کشور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.تهران.ایران

2 دکتری مدیریت ورزشی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی.تهران.ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی موانع پیش روی اعضاا هیاات علمای تربیات بادنی در اساتفاده کارآماد از
تکنولوژیهای به روز قرار دارد، پرداخت. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اعضا هیات علمی (تمام وقت
یا نیمه وقت) که حداقل یکی از دروس مدیریت ورزشی را در دانشگاههای آزاد اسلامی سراسر کشور تدریس
می کنند می باشند. بمنظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه مادیریت ورزشای و تکنولاوژی()SMAT,2007
ویلسون لونی استفاده شد. روایی این ابزار از طریق اخذ نظر صاحبنظران و اساتید محتارم ماورد تأییاد قارار
گرفت. پایایی پرسشنامه میزان ضریب آلفا 0/83بدست آمد. روش اماری این پژوهش توصیفی زمینه یاابی
بوده و از آزمون فریدمن بمنظور اولویت بندی عوامل استفاده شاده اسات. نتاای بررسای فرضایه اول ایان
پژوهش نشان داد که میان انواع تکنولوژیهایی که به دانشجویان مدیریت ورزشی آموخته مای شاود تفااوت
معنی دار وجود دارد. نتای بدست آمده از بررسی فرضیه دوم نشان داد کاه میاان عوامال فاردی اثرگاذار در
انتخاب تکنولوژی آموزشی تفاوت معنی دار وجود دارد. نتای بدست آمده از ماتریس همبستگی از متغیرهاای
پژوهش در فرضیه سوم پژوهش نشان داد که بین عوامل سازمانی اثرگذار بر انتخاب تکنولوژی توسط اعضا
هیات علمی با کارایی تکنولوژی آموزشی دانشجویان مدیریت ورزشی رابطه معنای دار وجاود دارد. در پایاان
نتای بدست آمده از بررسی فرضیه چهارم این پژوهش نشان داد که میان کارایی تکنولوژیکی دانشجویان در
تکنولوژی خاص تفاوت معنی دار وجود دارد. از بین عوامل کارایی تکنولوژیکی، دانشجویان مدیریت ورزشای
در تکنولوژیهای ارائه و مدیریت کلاس از کارایی بالاتری برخوردار بودند

کلیدواژه‌ها