اثربخشی تلفیق الگوی چند محوری شفیع آبادی با نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر تاب آوری دانشجویان شاغل دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بزاد اسممی ، واحد مرودشت، اروه مشاوره ، مرودشت ، ایران

2 استادیار دانشگاه بزاد اسممی ، واحد مرودشت ، اروه مشاوره ، مرودشت ، ایران

3 استادیار دانشگاه بزاد اسممی ، واحد مرودشت ، اروه علوم تربیتی ، مرودشت ، ایران

چکیده

هدف پژوهش تعیین اثربخشی تلفیق الگوی چندمحوری شففی ببفادی بفا نهریفه یفادایری اجتمفاعی
کرامبولتز بر تاب بوری دانشجویان شاغل دانشکده علوم تربیتی دانشگاه بزاد اسفممی واحفد مرودشفت بفود.
روش پژوهش نیمه بزمایشی از نوع پیش بزمون – پس بزمون همراه با اروه کنترل بود. جامعه بماری کلیفه
دانشجویان شاغل ارایش روان شناسی و مشاوره دانشکده علوم تربیتی دانشگاه بزاد اسممی واحد مرودشفت
بودند که مجموعا 1100نفر میشدند. با نمونه ایری در دسترس پرسشنامه تاب بوری کفانر و دیویدسفون
( )2003روی 100نفر از دانشجویان شاغل اجرا شد از بین کسانی که نمره کمتفری ارفتنفد 32نففر بفه
تصادف انتخاب و به طور تصادفی در دو اروه بزمایش و کنترل هرکدام 16نففر جفایگزین شفدند. اعضفای
اروه بزمایش 9جلسه بموزش 1/5ساعته بموزش دیدند و اعضای اروه کنترل هیچاونه بموزشفی دریاففت
نکردند. پس بزمون برازار اردید و نتایج توسط بزمون بماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیفل رفرار
ارفت. نتایج نشان داد تلفیق الگوی چند محوری شفی ببادی با یادایری اجتماعی کرامبولتز در افزایش تاب
بوری دانشجویان تاثیر معنادار دارد

کلیدواژه‌ها