فراتحلیلی بر عوامل مؤثر بر استرسشغلی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواو عضو هیات علمی دانشگاه آواد اسلامی واحد بهبهان، روه روانشناسی، بهبهان، ایران

چکیده

بدون تردید استرس شغلی نقش مهمیی در ووال و فرسیود ی سیرمایه انییانی سیاومانها دارد ی یی او
عارضههای وند ی مدرن در عصر حاضر وجود پدیده استرس شغلی در محیط کار است فراتحلیل فرصتی را
فراهم میساود تا بوسیله درک تفاوتها و تشابهات تحقیقات انجام شده در ومینه یک موضوع، دید جامعی او
یک موضوع پژوهشی بدست آورد مطالعات موجود در ومینه استرس شغلی بر اساس معیارهای چون جامعیه
آماری، متغیرهای مورد استفاده و نوع شغل تف یک شده و در نهایت 12تحقیی بیه عنیوان جامعیه آمیاری
پژوهش بر زیده شد در فراتحلیل حاضر برای بررسی شدت تاثیر متغیرهای مییتقل بیر اسیترس شیغلی او
معیارهای انداوه اثر ضریب rو dکوهن 2استفاده شده است یافتههای پژوهش نشان میدهد که متغیرهای
سن( ،)d=0/49جنییت( )d=0 /56و سابقه کار( )d=0/35بر میزان استرس شغلی او اهمییت متوسیطی
برخوردار هیتند متغیرهای جو ساومانی ( ،)d=0.62عدالتساومانی ( ،)d=0/98اخلاقکاری ( )d=0/95و
رضایتشغلی ( )d=0/8که هر کدام در تحقیقات جدا انهایی ب ار رفتهاند در تعیین میزان اسیترس شیغلی او
اهمیت ویادی برخوردار هیتند 

کلیدواژه‌ها