رابطه بین ویژگیهای شخصیتی، عوامل دانشگاهی و انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجو دکتر روانشناسی دانشااه دووتی تبریز و عضو هیئت علمی دانشااه آزاد اسلامی واحد بهشهر، گروه روانشناسی باوینی. بهشهر. ایران

چکیده

هدف: این پژوهش به منظور بررسی رابطه بیین ویژگییهیا شخصییتی و عوامی دانشیااهی و اناییزه
تحصیلی در دانشجویان دانشااه آزاد اسلامی مازندران انجام شده است. روش: نمونه شام 565دانشیجو
از واحدها دانشااه آزاد اسلامی بهشهر، آییت ا. . . آملیی و چیاوو بودنید. از هیر واحید در هیر یی از
گروهها فنی، علوم پایه و علوم انسانی به تصادف ی کلا از ترم اول و ترم آخر انتخاب شیدند. ابیزار
پژوهش شام پرسشنامه نئو، پرسشنامه انایزش تحصییلی دانشیجویان و پرسشینامه عوامی دانشیااهی
بودند. دادهها با روشها آمار آزمون تی مستق ، تحلی واریانس، همبستای پیرسون و رگرسییون میورد
تجزیه و تحلی قرار گرفت. یافتهها: سه عام شخصیتی گشیودگی نسیبت بیه تجربیه، وظیفیه میدار و
برونارایی به ترتیب بیشترین ضریب همبستای را با انایزه تحصیلی دارند. عوام مؤثر به ترتییب مییزان
سهم آنها در تبیین واریانس انایزه تحصیلی عبارتند از: معدل دیپلم، رضایت از وضیعیت علمیی، برخیورد
اساتید، امید به اشتغال، امکانات آموزشی، امکانات رفاهی و برخورد کارکنان. میاناین انایزه تحصیلی گروه
تحصیلی فنی نسبت به گروهها تحصیلی علوم پایه و علوم انسانی بطورمعنیادار بیشیتر اسیت. بعیلاوه،
میاناین انایزه تحصیلی دانشجویان در سال اول تحصی بطیور معنیادار بیشیتر از سیال آخیر تحصیی
میباشد. همچنین میاناین انایزه تحصیلی دختران بطور معنادار بیشتر از پسران است. نتیجه گیر : بین
عوام شخصیتی گشودگی نسبت به تجربه، وظیفه میدار و بروناراییی و همچنیین عوامی دانشیااهی
امکانات علمی و رفاهی دانشااهی، نحوه برخورد اساتید و کارکنان با انایزه تحصیلی رابطیه مثبتیی وجیود
دارد. بعلاوه از جمله دیار عوام مرتبط با انایزه تحصیلی معدل دیپلم و امید به اشتغال است.

کلیدواژه‌ها