رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی کارکنان (مطالعه مورد- بانک تجارت)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر. ایران

2 عضو هیات علمی دانشااه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی.امل. ایران

3 کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی- دانشااه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم. قشم. ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین مولفههای مدیریت دانش شامل تولید، سازماندهی، توزیع و کااربرد
دانش با خلاقیت سازمانی کارکنان امور مالی بانک تجارت بوده است. جامعه آمااری تحییار را 250نفار از
کارکنان مدیریت امور مالی بانک تجارت تشکیل میدهد. روش نمونهگیری تصادفی ساده و حجام نموناه باا
استفاده از جدول مورگان تعداد 150نفر انتخاب گردیدهاند.
تحییر حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصایفی از ناوه همبگاتای اسات. جمات جماعآوری
اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ (حاوی 50سوال) و پرسشنامه محیر سااخته مادیریت
دانش (حاوی 23سوال) برای سنجش مولفههای مادیریت داناش براسااق مییااق پانه درجاهای لیکارت
استفاده گردید. همچنین برای تجزیه و تحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفی (فراونی، فراوانی درصادی،
میاناین، انحراف استاندارد، دامنه تغییرات) و برای تحلیل استنباطی از آزمونهای همبگتای و رگرسیون چند
متغیره استفاده شده است. نتایه تحییر نشان داده است که بین تمامی خرده مییاقهای تولیاد، ساازماندهی،
توزیع و کاربرد دانش با خلاقیت کارکنان بانک تجارت رابطه مثبتی جود دارد.

کلیدواژه‌ها