بررسی وضعیت آموزش وآثار پرورشی خلاقیت در کلاسهای درس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته مدیریت آموزشی و کارشناس مسئول بهبود فناوریهای پرورشی و تربیت بدنی معاونت پرورشی و تربیت بدنی وزارت

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ،کارشناس پژوهشی پژوهشکده خانواده ومدرسه ،پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد. بجنورد. ایران

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی وضعیت آموزش وآثار پرورشی خلاقیت درکلاسهای درس بود. روش تحقیق،
توصیفی ازنوع زمینهای بود. جامعه آماری شامل 111نفر از هنرجویان رشتههای هنر از سه هنرستتان فنتی
وحرفهای در منطقه 12آموزش و پرورش شهر تهران بود. روش نمونه گیری تمام شماری انتخاب شد. ابزار
پژوهش دو پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش 70سوالی وضعیت آموزشی و 30سؤالی بترای ستنجش
آثارپرورشی و جایگاه خلاقیت درکلاسهای درس بود. روایی ابزار توسط کارشناسان وصاحب نظران بررستی
وتایید گردید و پایایی ابزار پس از اجرای آزمایشی بوسیله 20نفر از هنرجویان باروش آلفای کرونبتا بترای
هریک ازپرسشنامهها به ترتیب ضرایب 0.975و 0.948بدست آمد کته قابتل قبتول بتود. بترای تجزیته
وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی شامل: فراوانی، درصد، میانگین، میانه، انحراف معیار، واریانس، جداول
ونمودارها و ازروش آماراستنباطی شامل آزمونهای uمان- ویتنی، کروستاال والتیس، مجتذورخی، تحلیتل
واریانس و تحلیل عاملی استفاده شد.این امر تحت نرم افزار spssانجام گردید. نتایج نشان داد: عوامل مهتم
از نظر هنرجویان در مورد وضعیت آموزشی کلاس به ترتیب عبارتند از:تأثیر روش تدریس معلتم، ، یتادگیری
مشارکتی دانشآموزان به همراه معلم، استفاده از منایع و فناوریها در کلاس، هنر معلتم در جلتب مشتارکت
دانشآموزان، اماان ایجاد تغییر در ساختار موجود و محتوای کتاب، ارزیابی از تواناییهای خود، پیش مطالعه،
هنر کلاس داری معلم، اعتقاد به حضور در کلاس با آمادگی قبلی، یادگیری فردی، احترام به عقاید و نظرات
دیگران، احساس فراموش شدن در کلاس برای دانشآموزان، تهیه خلاصهای از ناتات مهتم درس توستط
دانشآموزان، اهمیت دادن به حضور و غیاب در کلاس، انحصار وظیفه تدریس بترای معلتم، تعیتین تالیت
برای هر جلسه توسط معلم، قضاوت دانشآموزان در مورد کیفیت کارهای عملی و تاالی خود، خودارزیتابی
دانشآموزان از نقش خود در یادگیری. بین میانگین امتیاز کلیه هنرجویان سه رشته مورد مطالعه در مورد آثار
پرورشی ناشی از وضعیت آموزشی در کلاسهای درس تفاوت معنی داری وجود نداشت .

کلیدواژه‌ها