اثر بخشی مشاوره گروهی به شیوه تحلیل ارتباط محاوره‌ای در تغییر مثبت خودپنداره سربازان وظیفه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مشاوره و راهنمایی

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده مشاوره و راهنمایی، رودهن، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به منظور اثر بخشی مشاوره گروهی به شیوه تحلیل ارتباط محاوره­ای بر تغییر خود پنداره مثبت سربازان وظیفه زندان بجنورد انجام گرفته است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، شبه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سربازان وظیفه بود که در سال 1389 در زندان بجنورد مشغول خدمت بودند، که از بین آن‌ها 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) با شیوه نمونه گیری تصادفی در دو گروه گمارش شدند. برای جمع آوری داده­ها از آزمون مفهوم خویشتن بک در اول و آخر درمان استفاده شد. گروه آزمایش به مدت 3 ماه، طی 10 جلسه و هر هفته یک جلسه 90 دقیقه­ای تحت مشاوره گروهی تحلیل ارتباط محاوره‌ای، قرار گرفتند و گروه شاهد هیچ گونه مداخله ی درمانی دریافت نکرد. نتایج داده­ها نشان داد که بین عملکرد افراد دو گروه آزمایش و کنترل قبل از مداخله تفاوت معناداری وجود ندارد، اما این تفاوت در دو گروه بعد از مداخله افزایش معنی­داری مشاهده شد. نتیجه این پژوهش نشان داد که مشاوره گروهی تحلیل ارتباط محاوره­ای در تغییر مثبت خودپنداره سربازان موثر است و می­تواند تغییراتی در خویشتن پنداری سربازان وظیفه بوجود آورد.

کلیدواژه‌ها