نقش نگرش مدیران مدارس نسبت ‌به مدیریت دانش در کارایی آنان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار برنامه ریزی درسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 فوق لیسانس مدیریت آموزشی،دانشگاه فردوسی مشهد

3 فوق لیسانس مدیریت آموزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی جایگاه مدیریت دانش و رابطه آن با کارایی مدیران مدارس راهنمایی(نظام قدیم) شهر بیرجند انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان مدارس راهنمایی شهر بیرجند در سال 92-1391 به­ترتیب 17 و 93 نفر بودند. نمونه­گیری به شیوه سرشماری انجام شد. برای گرداوری داده­ها از دو پرسش­نامه سنجش مدیریت دانش و کارایی مدیران استفاده شده است. برای تحلیل آماری داده­ها در سطح توصیفی از جداول فراوانی، انحراف معیار، میانگین و در سطح آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی تک نمونه­ای، استفاده شده است. یافته­های پژوهش حاکی از آن بود که بین نگرش مدیران به مدیریت دانش و مؤلفه­های آن(اجتماعی شدن، برونی سازی، درونی سازی وترکیب) رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. کارایی مدیران نیز در سطح خوب ارزیابی شد. بین نگرش مدیران نسبت به مدیریت دانش وکارایی مدیران، رابطه مثبت اما ضعیفی وجود داشت. بین خرده مقیاس­های نگرش نسبت به مدیریت دانش شامل برون سازی با اجتماعی شدن نیز همبستگی مثبت و معنا دار و بین متغیرهای درونی سازی و اجتماعی شدن همبستگی مثبت و معنا‌داری وجود داشت، اما مؤلفه ترکیب با هیچ­کدام از مولفه های مدیریت دانش شامل اجتماعی شدن، برونی سازی و درونی سازی همبستگی معناداری نداشت. همچنین بین نمره کل متغیر کارآیی با هیچ کدام از متغیرهای مدیریت دانش شامل اجتماعی شدن، درونی سازی، برونی سازی و ترکیب رابطه معناداری مشاهده نشد.
 

کلیدواژه‌ها