راهکارهای بهبود کیفیت فعالیت‌های مدارس از دیدگاه اولیاء دانش آموزان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،گروه علوم تربیتی،کرج، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت ، آموزشکده فنی و حرفه ای سما ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران.

چکیده

   پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهای مؤثر بر بهبود کیفیت فعالیت­ها و برنامه­های مدارس که به روش توصیفی از نوع پیمایشی اجرا گردید. جامعه آماری مورد استفاده در این پژوهش، عبارت است ازکلیه اولیاء دانش آموزان مدارس سما استان البرز (مدارس وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی) در سال تحصیلی 92-91به تعداد720 نفر ولی دانش آموز که تعداد 248 نفر بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان به روش تصادفی طبقه­ای انتخاب شد. ابزار اندازه­گیری داده­ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. این ابزار دارای 6 بعد و60 سئوال و بر اساس مقیاس پنچ درجه­ای لیکرت ساخته شده. نتایج تحقیق نشان داد که مهمترین راهکارهای بهبود کیفیت فعالیت­های مدارس از دیدگاه اولیاء دانش آموزان عبارتند از: در بعد امور مالی و اداری شامل 18 مولفه، در بعد برنامه آموزشی و تدریس شامل 13 مولفه، در بعد تسهیلات و تجهیزات شامل 9 مولفه، دربعد امور مربوط به دانش‌آموزان شامل 8 مولفه، در بعد امور مربوط به کارکنان آموزشی شامل 7 مولفه و دربعد رابطه مدرسه و اجتماع شامل 5 مولفه است.
 

کلیدواژه‌ها