بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران در نهادینه سازی مدیریت دانش در دانشگاههای گرگان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

3 استاد یار دانشگاه الزهرا تهران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران در
نهادینهسازی مدیریت دانش در دانشگاههای گرگان با تاکید بر دیدگاه اعضای هیات
علمی صورت پذیرفته است.
جامعه آماری کلیه اعضای هیات علمی دانشگاههای گرگان )علوم کشاورزی و
منابع طبیعی، علوم پزشکی، آزاد اسلامی، غیرانتفاعی گلستان، غیرانتفاعی لامعی و
پیام نور( جمعاً چهارصد و چهل نفر و نمونه آماری دویست نفر، که بر اساس فرمول
بدون جایگزینی برآورد حجم نمونه و از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب
شده، مورد مطالعه قرار گرفتهاند. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی و از نوع
همبستگی است. ابزار پژوهش از دو پرسشنامه، LPCمبنی بر نظریه اقتضایی فیدلر
برای شناسایی سبک رهبری مدیران و پرسشنامه محقق ساخته برای مدیریت دانش
استفاده شده است. پرسشنامه ابتدا به صورت آزمایشی اجرا گردیده و ضریب اعتبار
پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ 0/87درصد محاسبه
شده است. روایی پرسشنامه نیز توسط اساتید و کارشناسان رشته مدیریت تایید  شده است. سطح اعتبار انتخاب شده در این تحقیق نود و پنج درصد و بالاتر میباشد.
تجزیه و تحلیل دادهها عبارتند از آمار توصیفی و ضریب همبستگی گشتاوری
پیرسون.
نتایج نشان دادند که بین سبک رهبری مدیران و نهادینه سازی مدیریت دانش
رابطه معنیداری وجود دارد. نتایج به دست آمده از فرضیههای فرعی پژوهش نشان
دادند که بین سبکهای رهبری وظیفه مدار، رابطه مدار و تیمی بر اساس نظریه فیدلر
با نهادینه سازی مدیریت دانش رابطه معنیداری وجود ندارد. پیشنهاد میشود
مدیران در جستجوی سبک جدید رهبری باشند که فراتر از آن چه فیدلر گفت

کلیدواژه‌ها