بررسی ارتباط بین نیمرخ هوشی، نیمرخ بهداشت روانی و نیمرخ پرورشی در بین دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده

در این تحقیق، به بررسی ارتباط بین نیمرخ هوشی، نیمرخ بهداشت روانی و
نیمرخ پرورشی در بین دانشآموزان پایه پنجم دبستان پرداخته شده و سؤال اصلی
تحقیق بدین ترتیب مطرح شد آیا نیمرخ هوشی بر نیمرخ بهداشت روانی و نیمرخ
پرورشی دانشآموزان پایه پنجم دبستان مؤثر است؟ جامعه آماری تحقیق حاضر را
تمامی دانشآموزان پایه پنجم مقطع دبستان تشکیل میدهند که با استفاده از روش
نمونهگیری در دسترس، تعداد 70نفر از این دانشآموزان ) 40نفر پسر و 30تا دختر(
از منطقه 6شهر تهران انتخاب شدند. ابزار اندازهگیری در تحقیق حاضر پرسشنامه
نیمرخ بهداشت روانی و نیمرخ پرورشی میباشد که هر دو پرسشنامه از روایی و
اعتبار مطلوبی )بالاتر از (0/85برخوردار میباشند. لازم به ذکر است، پس از
جمعآوری پرسشنامهها با استفاده از مدل آماری تحلیل واریانس چندمتغیری، به
آزمون سؤالهای تحقیق پرداخته شد و در نهایت یافتههای تحقیق نشان داد که
ارتباط معنیداری در سطح α=0/01بین نیمرخ هوشی با نیمرخ بهداشت روانی و  نیمرخ پرورشی وجود دارد. بدین ترتیب که در بررسی ارتباط بین نیمرخ هوشی با
نیمرخ بهداشت روانی مشخص گردید که دانشآموزان باهوش از میزان افسردگی و
اختلالات روانی بالاتری برخوردارند. همچنین، در بررسی ارتباط بین نیمرخ هوشی با
نیمرخ پرورشی نیز ملاحظه شد که دانشآموزان باهوش از میزان همیاری،
مسئولیت پذیری، همدلی، انضباطگرایی و خودشکوفایی بالاتری نسبت به دیگر
دانش آموزان با سطوح هوشی )متوسط پایین و متوسط(، برخوردارند

کلیدواژه‌ها