اولویت بندی مهارتهای فنآوری اطلاعات و ارتباطات جهت کاربردی کردن آن در برنامه درسی دوره راهنمایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته برنامه ریزی درسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه معلمان و متخصصان در رابطه بـا اولویـتبنـدی
مهارتهای فنآوری اطلاعات و ارتباطات )فاوا( مورد نیاز دانشآموزان در برنامه درسـی دوره
راهنمایی میباشد. بر این اساس از بین 11010نفر از معلمان دوره راهنمایی مناطق نوزده گانه
شهر تهران با استفاده از جدول مورگان 280نفر و از بین 130نفر از کارشناسـان 37نفـر بـه
روش تصادفی خوشهای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته میباشـد کـه بـا
استفاده از ماژولهای بنیاد جهانی ICDLو تغییرات آن بر اسـاس بنیـاد ICDLایـران ایجـاد
گردید.جهت تجزیه و تحلیـل دادههـا از آزمـونهـای خـی دو، تحلیـل واریـانس یـک راهـه،
آزمونهای توکی و Uمان ویتنی استفاده گردیده است. نتایج پژوهش حـاکی از عـدم تفـاوت
دیدگاه معلمان و کارشناسان در خصوص بکارگیری مهارتهای فاوای مورد نیاز دانشآمـوزان
میباشد. از دیدگاه معلمان و کارشناسان، بکارگیری کامپیوتر و مدیریت فایلها، بکارگیری واژه
پرداز، جستجوی اینترنتی و پست الکترونیک و مفاهیم پایه سخت افزار و فنآوری اطلاعات و  ارتباطات از نظر اهمیت در اولویت اول آموزش بکارگیری نرم افزار ارائـه مطلـب در اولویـت
دوم و بانک اطلاعاتی و صفحه گسترده در اولویت سوم آموزشی قرار دارند

کلیدواژه‌ها