اثربخشی آموزش هنر خوشنویسی بر کاهش میزان اضطراب دانشآموزان دختر دبیرستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاورهی مدرسه دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد گروه مشاوره و قائم مقام آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی.

3 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی هنر خوشنویسی بر کاهش
اضطراب دانشآموزان دختر سال اول مقطع متوسطه منطقه یک آموزش و پرورش
شهر تهران در سال تحصیلی 88 – 89انجام شد. روش پژوهش از نوع نیمه
آزمایشی و طرح پژوهش از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بوده است.
به منظور اجرای پژوهش از میان دبیرستانهای دخترانه منطقه یک آموزش و
پرورش، یک دبیرستان به طور تصادفی انتخاب گردید. سپس صد و پنجاه و چهار
نفر از دختران دانشآموز سال اول این دبیرستان با استفاده از پرسشنامه اضطراب
زانک مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس از آن سی نفر از دانشآموزانی که دارای
بیشترین میزان اضطراب بودند انتخاب شدند و بطور تصادفی ساده در دو گروه
پانزده نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. به گروه آزمایش، ده جلسه هنر
خوشنویسی، هر جلسه بیست و پنج دقیقه برای هر فرد، آموزش داده شد و به پانزده
نفر دیگر به عنوان گروه کنترل هیچ نوع آموزشی داده نشد. پس از اجرای برنامه
مداخلهای و تکمیل مجدد پرسشنامه مذکور توسط دو گروه آزمایش و کنترل
دادههای جمعآوری شده در پیش آزمون و پس آزمون از طریق تحلیل کواریانس  مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که تفاوت معناداری
بین دو گروه آزمایش و کنترل وجود داشت که بیانگر اثر بخش بودن آموزش هنر
خوشنویسی بر کاهش میزان اضطراب میباشد.

کلیدواژه‌ها