بررسی رابطه بین میزان آگاهی والدین از ویژگیهای زیستی- روانی نوجوانان با نحوه برخورد با فرزندان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

2 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

3 کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

چکیده

در پژوهش حاضر رابطه بین میزان آگاهی والدین از ویژگیهای زیسـتی- روانـی
نوجوانان با نحوه برخورد با فرزندان در یـک گـروه 340نفـری دختـران دبیرسـتانی
) 14 -18سال( با اسـتفاده از پرسشـنامهی ویژگـیهـای زیسـتی- روانـی نوجوانـان
)رجایی، شکیب و حسینی زهرایی، (1387و پرسشـنامهی نحـوه برخـورد والـدین بـا
فرزندان )رجایی، شکیب و حسینی زهرایی، (1387مورد بررسـی قـرار گرفـت. بـرای
تجزیه و تحلیل دادهها علاوه بر ارائه فراوانـی، درصـد، میـانگین و انحـراف معیـار، از
ضریب همبستگی پیرسون، آزمون tمقایسه میانگینها بـرای گـروه مسـتقل اسـتفاده
شد. در این پژوهش ضـمن بررسـی رابطـه بـین متغّیرهـای میـزان آگـاهی والـدین از
ویژگیهای نوجوانـان و سـطح سـواد و میـزان درآمـد والـدین بـا نحـوه برخـورد بـا
فرزندان )مقتدر، مستبد و سهل انگار(، رابطه بین میزان آگاهی والـدین از ویژگـیهـای
نوجوانان با پیشرفت تحصیلی فرزنـدان نیـز بررسـی شـد. هـمچنـین نحـوه برخـورد
مادران شـاغل و مـادران خانـه دار بـا فرزنـدان و نحـوه برخـورد پـدران در مشـاغل
مختلف با فرزندان مقایسه گردید. دادههای این پژوهش نشان داد که بین میزان آگاهی
والدین از ویژگیهای نوجوانان با نحوه برخورد مقتدر، رابطه مثبت معنادار و با نحوه  برخورد مستبد و سهل انگـار رابطـه منفـی معنـادار وجـود دارد و بـین سـطح سـواد
والدین ومیزان درآمد خانواده با نحوه برخورد والـدین بـا فرزنـدان رابطـه معنـاداری
وجود دارد و والدینی کـه تحصـیلات بـالاتری دارنـد مقتدرانـه تـر بـا فرزنـدان خـود
برخورد میکننـد. همچنـین بـین میـزان آگـاهی مـادران از ویژگـیهـای نوجوانـان بـا
پیشرفت تحصیلی فرزندان رابطه معناداری وجود دارد، اما بین میزان آگاهی پدران از
ویژگیهای نوجوانان با پیشرفت تحصیلی فرزنـدان رابطـه معنـاداری وجـود نـدارد و
مقایسه نحوه برخورد مادران شاغل و خانه دار با فرزندان نشان داد که مادران خانـه
دار برخوردی مقتدرانه تر از مـادران شـاغل بـا فرزندانشـان دارنـد. همچنـین میـزان
آگاهی مادران نسبت به ویژگیهای نوجوانان بیشتر از میزان آگاهی پدران است، ایـن
تفاوت از نظر آماری معنا دار میباشد.

کلیدواژه‌ها