تبیین ملاحظات جنسی و جنسیتی در رویکرد فمنیسم اگزیستانسیالیست و نقد چالشهای ارزشی آن بر اساس آموزه های اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار گروه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس

4 مدرس دانشگاه رشته علوم قرآن وحدیث و مشاور مذهبی

چکیده

فمنیستهای اگزیستانسیالیست، به عنوان یکی از گرایشهای فمنیستی معاصر
در مقام ترسیم جایگاه مطلوب برای زنان و بیان چگونگی وصول زنان به این جایگاه،
نظام ارزشی موجود را به چالش کشیدند. به اعتقاد آنها، در زمینه ارزش شناسی،
دخالت نظام مردسالار باعث شده، زنان به جایگاه حقیقی و واقعی خویش نرسند، در
حالیکه در اخلاق با رویکرد فمنیستی اگزیستانسیالیستی زنان جایگاه ارزشی خویش
را مجدد به دست خواهند آورد. در نظام ارزشی جدید )فمنیستی اگزیستانسیالیستی(
اخلاقیات، صفات و فضائل اخلاقی اموری جنسیت پذیر نیست، و هیچ تفاوت هنجاری
و ارزشی بین زنان و مردان وجود ندارد، هر چه فضیلت مردانه نامیده شده، در زنان
نیز وجود دارد. فضایلی هم که جامعه به زنان نسبت داده وهمی بیش نیست. رسیدن
به جایگاه مطلوب ارزشی برای زنان به مانند مردان میسر است و زنان شایسته ترند  تا به کمال نهایی برسند. لذا موارد هنجاری متفاوت بین دو جنس وجود ندارد و
موارد هنجاری مشترک بین دو جنس قابل تصور است.

کلیدواژه‌ها