بررسی رابطه بین تفکر انتقادی و عزت نفس در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی-مشهد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشکده علوم تربیتی مشهد )دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

ضرورت بازنگری شرایط یادگیرندگان از منظر وضعیت تفکر انتقادی
و عزت نفس از جمله موضوعاتی است که مورد تاکید پژوهشهای اخیر قرار
دارد. برخی از تحقیقات نشان میدهند که مهارتهای تفکر انتقادی بخش
عمدهای از واریانس بهداشت روان را تبیین میکند. این نکته مورد توجه
سازمانهای بینالمللی مانند یونسکو و یونیسف نیز میباشد. با توجه به
اقتضائات عصر جدید از جمله مهارتهای مورد نیاز بازار کار در دنیای فردا،
هدف پژوهش حاضر ارزیابی میزان مهارت تفکر انتقادی و عزت نفس و
بررسی رابطه بین آنها در دانشجویان است.
روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، جامعه آماری شامل
دانشجویان داشگاه آزاد اسلامی –واحد مشهد-در سال 90-1389در 4گروه
آموزشی و حجم نمونه 300نفر بوده است. ابزار جمعآوری اطلاعات
پرسشنامه »واتسون گلیزر« برای اندازهگیری مهارت تفکر انتقادی و آزمون
عزت نفس کوپراسمیت برای اندازهگیری عزت نفس بود. برای تجزیه و تحلیل
پرسشنامهها از آزمون ضریب رگرسیون یک طرفه، رگرسیون چند متغیره،
ضریب تعیین وآزمون یومن ویتنی استفاده شد، یافته ها نشان داد:  -بین مؤلفههای عزت نفس و تفکرانتقادی رابطه مثبت و معناداری )(160 .0
وجود دارد
-ضریب تعیین در رگرسیون چند متغیره 047 .0است ؛ %7 .4تغییرپذیری
تفکر انتقادی توسط عزت نفس تبیین می شود.
-در مقایسه با سایر ابعاد عزت نفس، ضریب رگرسیون عزت نفس تحصیلی
) (463 .0نقش بیشتری در پیش بینی تغییرپذیری تفکر انتقادی دارد

کلیدواژه‌ها