تاثیر برنامه تلفیقی یادگیری اجتماعی – هیجانی بر شایستگی های روانی - اجتماعی دانش آموزان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روانشناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران badri_rahim@yahoo.com

2 استاد گروه علوم تربیتی،دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4 دانشجوی دکترا روان شناسی تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

این پژوهش به منظـور بررسی تاثیر برنامه تلفیقی یادگیری اجتمـاعی– هیجانی بر شایستگی­های روانی- اجتماعی دانش آموزان ابتدایی صورت گرفت. که در این مطالعه بر پنج شایستگی پیشنهادی موسسه ی کیسل تمرکز شد. بر همین اساس تعداد 154 دانش آموز از بین دانش آموزان پایه های پنجم و ششم به صورت در دسترس و با در نظر گرفتن رویکرد کل مدرسه، به عنوان گروه های کنترل (62 نفر) و آزمایش (92 نفر) انتخاب شدند. و طی 14 جلسه مهارت های مربوط به شایستگی های روانی – اجتماعی ارائه گردید و برای بررسی نتیجه ی مداخله از پرسشنامه شایستگی های اجتماعی – هیجانی ژو و ای (2012) استفاده شد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل کواریانس چند متغیره، تفاوت معناداری در مولفه های خودآگاهی و کنترل خود گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به دست آمد، اما در مورد آگاهی اجتماعی، روابط اجتماعی و تصمیم گیری مسئولانه، تفاوت ها معنادار نبودند. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، امید می رود که با این برنامه بتوان شایستگی های روانی و اجتماعی دانش آموزان را توجه به مشکلات روانی آنان و نیز با در نظر داشتن رشد همه جانبه و بهزیستی در محیط مدرسه، بهبود بخشید.  

کلیدواژه‌ها