بررسی عملکرد نظارتی مدیران مدارس ابتدایی شهر اندیمشک و رابطۀ آن با انگیزۀ شغلی معلمان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

این تحقیق به منظور «بررسی عملکرد نظارتی مدیران مدارس ابتدایی شهر اندیمشک و رابطۀ آن با انگیزش شغلی معلمان در سال تحصیلی 93-92» اجرا گردیده است. روش انجام این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعۀ آماری شامل کلیۀ معلمان مدارس ابتدایی شهر اندیمشک به تعداد 380 نفر می‌باشد که تعداد 191 نفر از آن‌ها به صورت تصادفی مرحله‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمعآوری اطلاعات از دو نوع پرسش‌نامه استفاده شده است که یکی از آن‌ها با 28 سؤال از نوع مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت جهت سنجش عملکرد نظارتی مدیران و دیگری با 11 سؤال از نوع مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت جهت سنجش میزان انگیزش شغلی معلمان بکار رفته است. پایائی پرسش‌نامه عملکرد نظارتی مدیران 87/0 و پایائی پرسش‌نامه انگیزش شغلی معلمان 95/0 با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است. روایی ابزار نیز مورد تأیید کارشناسان و اساتید محترم دانشگاه بود. داده‌های گردآوری شده با بهره‌گیری از آزمون‌های آمار توصیفی نظیر میانگین، انحراف معیار و همچنین آزمون‌های آماری استنباطی نظیر آزمون تی تک گروهی، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد: عملکرد نظارتی مدیران از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. بین عملکرد نظارتی مدیران و همچنین ابعاد سه گانه آن با انگیزش شغلی معلمان رابطۀ معنیداری وجود دارد. در میان ابعاد سه گانۀ عملکرد نظارتی مدیران، فقط بعد آموزشی- حرفه‌ای، تأثیر معنی‌داری بر انگیزش شغلی معلمان دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها