رابطه همخوانی/نا همخوانی سبک تفکراستاد-دانشجو با ابعاد خلاقیت دانشجویان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد قم موسسه اموزش عالی اجتهاد

2 عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی قم

3 دانشگاه ازاد اسلامی قم

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ همخوانی/ ناهمخوانی سبک تفکر استاد- دانشجو با ابعاد خلاقیت دانشجویان است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است.جامعه آماری این پژوهش، کل دانشجویان موسسه آموزش عالی اجتهاد در سال تحصیلی 95-94 بود که از این تعداد، 100 نفر (39 نفر پسر و 61 نفر دختر) با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به پرسشنامۀ سبک‌‌‌های تفکر و پرسشنامه خلاقیت تورنس، پاسخ دادند. اساتید آن‌ها ـ که 6 نفر بودند ـ نیز با پرسشنامۀ سبک‌‌‌های تفکر در تدریس، مورد آزمون قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌‌‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته‌‌‌های پژوهش نشان دادند که به طور کلی، همخوانی سبک‌‌‌های تفکر قضایی (01 /0 > p r=-0/34, ) و محافظه کارانه (r=- 0/42 ,01 /0 > p) با ابتکار ونیز همخوانی همین سبک‌‌ها با بسط در خلاقیتr=-0/32) , ,01 /0 > p ) روابط معنادار داشته‌اند. در بررسی چهار بعد خلاقیت، همخوانی سبک قضایی (Beta=-0/35) و ناهمخوانی سبک آزاداندیش ((Beta=0/37 دارای بیشترین پیش بینی کنندگی بودند. نتیجه نهایی این بود که همخوانی سبک‌‌‌های تفکر بیشتر از ناهمخوانی با خلاقیت ارتباط داشته است و برای پرورش خلاقیت بهتر است سبک‌‌‌های تفکر قضایی و آزاد‌اندیش را در اساتید و دانشجویان پرورش داد.

کلیدواژه‌ها