بررسی وضعیت مدیریت بر مبنای ارزش در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

2 استاد، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت مدیریت بر مبنای ارزش در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران انجام گرفته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل اعضای هیات علمی تمام وقت با مرتبه علمی استادیار، دانشیار و استاد هستند، که در مجموع تعداد آن ها برابر 472 نفر بوده است. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران تعداد 212 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند. جهت جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی محتوایی و صوری آن توسط صاحب نظران و متخصصان مربوطه مورد تأیید قرار گرفته‌ است. هم چنین برای برآورد پایایی آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید، که با مقدار 98/0 مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. نتایج نشان داد که وضعیت مدیریت بر مبنای ارزش در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندارن در وضعیت مطلوبی قرار دارد. و هر 4 بعد مدیریت بر مبنای ارزش در این دانشگاه از وضعیت مطلوبی برخوردارند. هم چنین ارزش های راهبردی در رتبه اول و بهترین وضعیت را از نظر آزمودنی ها دارا می باشد، و ارزش های اجتماعی، فردی و عملیاتی در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها