بازشناسی کیفی ابعاد و مولفه های برنامه درسی مبتنی بر عمل فکورانه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک