بررسی رابطه بین یادگیری خودتنظیم و سبک‌های تفکر با اهداف تکلیف در دانش‌آموزان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی

2 کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی

چکیده

پژوهشحاضرباهدفبررسیرابطهبینیادگیریخودتنظیموسبک‌هایتفکربااهدافتکلیفدردانش‌آموزانصورتگرفت. جامعهموردمطالعهدرپژوهششاملکلیهدانش‌آموزانمقطعمتوسطه (دورهدوم) ناحیهیکودوآموزش‌وپرورششهراردبیلبهحجم 26125 نفربودند. نمونه‌ایبهحجم 347 نفر (175 پسرو 172 دختر) ازجامعهموردنظرباروشنمونه‌گیریطبقه‌ایمتناسبانتخابشد. داده‌هاازطریقپرسشنامهسبک‌هایتفکراسترنبرگ- واگنر (1992)،پرسشنامهیادگیریخودتنظیمپنتریچودیگروت (1990) ومقیاساهدافتکلیفخو (2010) جمع‌آوریشد. نتایجنشاندادبینیادگیریخودتنظیمباادراکاهدافتکلیفدردانش‌آموزانرابطهمثبتومعنی‌داریوجودداردویادگیری خودتنظیم پیش‌بینیکنندهقوی‌تریبرایدلایلآموزشگرایاهدافتکلیفاست. نتایجضریبهمبستگیپیرسونبینسهکارکردسبکتفکرباابعاداهدافتکلیفنیزنشاندادبینهرسهنوعکارکردسبکتفکربابعددلایلآموزشگرارابطهمثبتومعنی‌داریوجوددارد. همچنین تحلیلرگرسیوننشاندادسبکتفکراجراییپیش‌بینیکنندهقوی‌تریبرایادراکاهدافتکلیفدردانش‌آموزاناست. نتایجپژوهشحاضراهمیتاتخاذدلایلآموزشگرایاهدافتکلیفازسویدانش‌آموزانونیزاهمیتبرخورداربودنآن‌هاازسبکتفکراجراییرادرنظامآموزشیآشکارمی‌سازد.
 
 

کلیدواژه‌ها