زمینه یابی برنامه های آموزش دانشگاهی در پرورش ویژگی های کارآفرینانه دانشجویان (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مدیریت، واحد بندرانزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، واحد بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی ، بندر انزلی، ایران،(نویسنده مسئول) F_rudgar@yahoo.com

چکیده

آموزش کارآفرینی، تأثیر زیادی بر جنبه های مختلف دانش، رفتار و مهارت افراد دارد و دانشگاه هاتوسعه دهندة چشم انداز کارآفرینانه افراد هستند وکمک می کنند تا افراد دانش و مهارت خود را افزایش دهند. آموزش عالی و دانشگاه ها فرایندی است که در طی آن به انسان‌هایی که در جستجوی بهبود خود یا جامعه هستند کمک می‌شود، تا دانش و مهارت خود را افزایش دهند و در روند رشد و توسعه جامعه مشارکت فعال داشته باشند . هدف از این تحقیق، بررسی برنامه‌های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی در پرورش ویژگیهای کارآفرینانه دانشجویان می باشد. بر این اساس، از جامعه آماری 4500 نفری، تعداد 354 دانشجو از طریق روش تصادفی ساده  انتخاب، سپس با جمع‏آوری داده‏های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه با ضریب پایایی 97% ، به استخراج مدل معادله ساختاری مربوط اقدام و با استفاده از آزمونهای آماری، به تحلیل فرضیات پرداخته شده است. یافته­ها نشان داده­اند که ، 098/ RMSEA= 098/0, GFI =93/0 ,  AGFI=97/0 NFI=بدست آمده و ضمن تأیید کلیت مدل، عملکرد برنامه‌های آموزشی برهر یک از متغیرهای تحقیق( تأسیس و اداره‌کردن یک کسب‌وکار، ریسک‌پذیری، خلاقیت و نوآوری، فرصت‌شناسی و استفاده از آن و متغیرهای رفتاری)، هم بصورت مستقیم و هم بصورت غیرمستقیم و تعاملی تأثیرگذار بوده‌است .
 
 

کلیدواژه‌ها