رهبری اخلاقی زمینه ساز ارتقا عدالت تعاملی و جو اخلاقی در ادارات آموزش و پرورش

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی، عضو هیات علمی گروه مدیریت، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران

3 گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، ایران

چکیده

رهبری اخلاقی و عدالت تعامل به همراه جو مطلوب از مؤلفه‌های مهم سازمانی هستند که بر اخلاق حرفه‌ای و عملکرد کلی سازمان اثر دارند. پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه رهبری اخلاقی با جو اخلاقی با میانجی گیری عدالت تعاملی انجام شده است. این تحقیق ازنظر ماهیت توصیفی – همبستگی و ازنظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری کارکنان ستادی اداره آموزش و پروش شهرستان شاهرود بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی تعداد 97 نفر برای پاسخگویی به سؤالات تحقیق انتخاب شدند. به‌منظور تهیه و جمع‌آوری داده‌های تحقیق از پرسشنامه رهبری اخلاقی براون و همکاران (2005)، پرسشنامه عدالت تعاملی نیهوف و مورمن (1993) و پرسشنامه جو اخلاقی توماس (2013) استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین رهبری اخلاقی و جو اخلاقی رابطه معنی‌دار (67/0)، بین رهبری اخلاقی و عدالت تعاملی رابطه معنی‌دار (42/0)، بین عدالت تعاملی و جو اخلاقی رابطه معنی‌دار (26/0) و نقش میانجی عدالت تعاملی در رابطه بین رهبری اخلاقی و جو اخلاقی 14/0 وجود دارد. رهبران اخلاقی باید ادراک عدالت تعاملی را میان پیروانشان افزایش دهند. هنگامی‌که کارکنان نحوه برخورد و تعاملات را در سازمان عادلانه دیده و تبعیضی مشاهده نمی‌کنند، در جو کاری خود احترام،صداقت و اخلاق‌مداری را ادراک می‌کنند.

کلیدواژه‌ها