بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با سرمایه اجتماعی در کارکنان دانشگاه تهران به منظور ارائه راهکارهای کاربردی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه نوآوری‌های آموزشی و درسی، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، گروه روشها و برنامه درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با سرمایه اجتماعی در کارکنان دانشگاه تهران است. جامعه پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه تهران هستند، با روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه ای به حجم 381 نفر انتخاب شدند. روش پژوهش کمی، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته کیفیت زندگی کاری و سرمایۀ اجتماعی است. جهت تعیین پایایی و روایی ابزار از تکنیک های آلفای کرانباخ و تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد، نتایج بیانگر پایایی( پرسشنامه کیفیت زندگی کاری90/0 و پرسشنامه سرمایه اجتماعی 85/0) و روایی ابزاربود. جهت تحلیل داده ها از تکنیک های توصیفی( شاخص های مرکز و پراکندگی) و استنباطی( آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره خطی) با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که: رابطه کیفیت زندگی کاری با سرمایه اجتماعی و ابعاد آن در کارکنان دانشگاه تهران مثبت و در سطح 05/0 معنادار است . همچنین رابطه ابعاد کیفیت زندگی کاری با سرمایه اجتماعی در کارکنان دانشگاه تهران مثبت و در سطح 05/0 معنادار است .افزون بر دو مورد بالا رابطه ابعاد کیفیت زندگی کاری با ابعاد سرمایه اجتماعی در کارکنان دانشگاه تهران نیز مثبت و در سطح 05/0 معنادار است .

کلیدواژه‌ها