بررسی اثربخشی مزاج های چهارگانه بر سلامت روان دانشجویان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناسی بالینی- دانشگاه ازاد واحد ساری

2 استادیار- دانشگاه ازاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده

با توجه به این که منشا برخی از اختلالات روانی بر اثر تغذیه ناسالم و عدم تعادل اخلاط چهارگانه می باشد، و با تغذیه سالم و شناختن مزاج بر اساس اخلاط چهارگانه که کدام یک از این اخلاط بر بدن غالب هستند و ایجاد اعتدال بین این اخلاط بیماری های روحی و روانی را کاهش می‎دهد، لذا این پژوهش به بررسی اثر بخشی مزاج های چهارگانه (دم – صفرا – سودا – بلغم) بر روی سلامت روان دانشجویان پرداخت. پژوهش حاضر از لحاظ روش، همبستگی است. جامعه آماری ، دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد ساری به تعداد 5000 نفر می باشد. نمونه آماری 357 نفر که به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و همیار و پرسشنامه مزاج شناسی دکتر محسن ناصری (1394) بود. پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ شامل 28 گروه سوال بود و پرسشنامه مزاج شناسی دکتر محسن ناصری به منظور تسهیل در شناخت افراد و نقش مهم تشخیص مزاج در انتخاب شیوه زندگی و روش تغذیه، جداولی آماده شده بود .در این پرسشنامه چهار جدول طراحی شد. هر یک از این جداول به منظور سنجش هر یک از کیفیات گرمی، سردی، تری و خشکی سوالاتی مطرح شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل: میانگین و انحراف معیار و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که مزاج های چهارگانه بر علائم اضطرابی و اختلال خواب و علائم افسردگی و علائم جسمانی تأثیر معناداری دارد و بر علائم کارکرد اجتماعی تأثیر معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها