بررسی نقش تعدیل کنندگی ایدئولوژی اخلاقی در رابطه بین رهبری اخلاقی، عدالت سازمانی با دلبستگی شغلی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان( خوراسگان)،اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاداسلامی واحداصفهان(خوراسگان)، گروه مدیریت آموزشی، اصفهان، ایران

چکیده

ین پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل کنندگی ایدئولوژی اخلاقی در رابطه رهبری اخلاقی، عدالت سازمانی با دلبستگی شغلی در بین مدیران مدارس جنوب غربی شهر اصفهان. به روش همبستگی و جامعه آماری 263 نفر به شیوه سر شماری به اجرا درآمد برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه استفاده شد که شامل73 گویه و 7 زیر مقیاس بود. کلیه مدیران به پرسشنامه ها به صورت خود گزارش دهی پاسخ دادند. تحلیل داده ها با کمک بسته آماری در علوم اجتماعی نسخه 22 و نرم افزار ماد پراب مبتنی بر روش آندره اف هایس و با آماره های فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد ، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تعدیلی انجام شد یافته ها نشان داد بین متغیر های پیش بین با دلبستگی شغلی رابطة معنادار وجود دارد. در رابطه رهبری اخلاقی و عدالت سازمانی با دلبستگی شغلی ایدئولوژی اخلاقی مدیران نقش تعدیل کنندگی ایفا می کند. (05/0>P). تعامل عدالت سازمانی با نسبیت گرایی اخلاقی3درصد و با ایده آل گرایی اخلاقی25 درصد از واریانس دلبستگی شغلی را تبیین می کند و تنها تعامل ایده آل گرایی اخلاقی و عدالت سازمانی برای دلبستگی شغلی معنادار شده است. تعامل رهبری اخلاقی با نسبیت گرایی اخلاقی12 درصد و با ایده آل گرایی اخلاقی25 درصد از واریانس دلبستگی شغلی را تبیین می کند. بر این اساس هرچه فلسفه اخلاقی ایده آل گرایی در فرد بیشتر باشد اثر عدالت سازمانی بر دلبستگی شغلی بیشتر است و در نهایت رهبری اخلاقی در تعامل با ایدئولوژی اخلاقی دلبستگی شغلی را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها