رابطه سه رگه تاریک شخصیت و ابعاد شوخ طبعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناس

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

شوخی فعالیتی جهان شمول و به طور کلی مثبت است که افراد متعلق به بافت های اجتماعی و فرهنگی متفاوت در سراسر جهان آن را تجربه می کنند. شوخ طبعی رگه شخصیتی پایدار و متغیر مهم تفاوت های فردی است که در انواع رفتارها، تجربه ها، عاطفه ها، بازخوردها و توانایی های مرتبط با سرگرمی، خندیدن، خنداندن و مانند آن تجلی می یابد. لذا در این تحقیق به بررسی رابطه سه رگه تاریک شخصیت (خودشیفته، ضداجتماعی و ماکیاولی) با شوخ طبعی پرداخته شد. جامعه آماری شامل کلیه ی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی هستند که در سال تحصیلی93-92 مشغول به تحصیل بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای 228 نفر (شامل 129 مرد و 99 زن) انتخاب شدند و پرسشنامه های سه رگه تاریک شخصیت و شوخ طبعی را تکمیل نمودند. نتایج نشان داد بین سه رگه تاریک شخصیت با شوخ طبعی همبستگی معناداری وجود دارد . همچنین، بین رگه خودشیفته با شوخ طبعی همبستگی مثبت ولی رگه های ضد اجتماعی و ماکیاولی رابطه ای منفی معناداری با شوخ طبعی داشت. بعلاوه، برای تعیین قدرت پیش بینی کنندگی متغیرها از تحلیل رگرسیون گام به گام نیز استفاده شد. با توجه به رابطه مثبت رگه خودشیفته با شوخ طبعی می توان گفت افراد خودشیفته به میزان بیشتری از ابعاد شوخ طبعی استفاده می کنند ولی افراد دارای رگه های ضد اجتماعی و ماکیاولی از ابعاد شوخ طبعی به میزان کمتری استفاده می کنند.

کلیدواژه‌ها