ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ارزش‌ تکلیف تحصیلی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد.

2 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

چکیده

علاوه بر هوش و استعداد، متغیرهای دیگری مانند ارزش‌دهی دانشجویان به تکالیف تحصیلی بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی آنان مؤثر است. هدف پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی مقیاس ارزش‌دهی به تکالیف تحصیلی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی در سال 95-1394 بود. نمونه با استفاده از فرمول کوکران 306 نفر تعیین شد و پژوهیدگان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای از میان پنج دانشکده انتخاب شدند. مقیاس ارزش تکلیف تحصیلی لو و همکاران (2012) توسط پژوهیدگان تکمیل گردید. پایایی مقیاس از طریق روش آلفای کرونباخ و روایی از طریق روایی محتوایی و روایی سازه (تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی) احراز شد. نتایج نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه (94/0) و برای خرده مؤلفه‌ها (77/0 تا 87/0) بود. تحلیل مؤلفه‌های اصلی با چرخش واریماکس چهار عامل را نشان داد که 78/50 درصد از واریانس ارزش تکلیف تحصیلی را تبیین می‌کند. همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی بیانگر برازش قابل‌قبول مقیاس با داده‌ها بود. بنابراین، مقیاس ارزش‌ تکلیف تحصیلی همسانی درونی خوبی دارد و از اعتبار کافی در دانشجویان ایرانی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها