بررسی اثربخشی درمان نوروفیدبک بر افزایش میزان توجه کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

2 - دانشیار گروه روان شناسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان نوروفیدبک بر افزایش میزان توجه کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی بود. ﺭﻭﺵ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﻤﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻰ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ- ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کودکان مبتلا به نقص توجه – بیش فعالی مراجعه کننده به مرکز مشاوره و خدمات درمانی روان پویا ودرمانگران بهجو بود که از بین آنها با توجه به ملاک های ورود نمونه‌ای به حجم 22 نفرانتخاب و والدین انها، به پرسشنامه کانرز نسخه والدین پاسخ دادند. دونفر از والدین در همان ابتدا انصراف خود را اعلام نمودند .سپس بقیه نمونه به طور تصادفی به دو گروه 10 نفره تقسیم شدند. گروه آزمایش درمان نوروفیدبک به مدت 30 جلسه دریافت کردند ولی گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند و در لیست انتظار قرارگرفتند. .برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس و نرم افزار SPSS-21 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که درمان نوروفیدبک به طور معناداری باعث افزایش میزان توجه کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی شد.
واژه‌های کلیدی: درمان مبتنی بر نوروفیدبک، میزان توجه، کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی

کلیدواژه‌ها