تبیین اهمال‌کاری تحصیلی دانشجو-معلمان بر اساس هوش اخلاقی و عادت‌های مطالعه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس علامه امینی، تبریز، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مؤلفه‌های هوش اخلاقی و عادت‌های مطالعه در اهمال‌کاری تحصیلی دانشجو-معلمان انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجو- معلمان پسر مشغول به تحصیل پردیس علامه امینی تبریز در سال تحصیلی 1397-1396 به تعداد 480 بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 214 نفر از آن‌ها با روش نمونه‌گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های هوش اخلاقی لنیک و کیل (2011)، سیاهة عادت‌های مطالعه پالسانی و شارما (1989) و مقیاس اهمال‌کاری تحصیلی سولمون و راثبلوم (1984) استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار اس پی اس اس 22 و آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه (گام‌به‌گام) مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که تمامی مؤلفه‌های هوش اخلاقی و عادت‌های مطالعه با اهمال‌کاری تحصیلی رابطه منفی معنادار داشت (01/0P<). همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که از بین مؤلفه‌های عادت‌های مطالعه، مؤلفه‌های انگیزش یادگیری، برگزاری امتحانات و وضعیت فیزیکی توانستند به‌طور معناداری اهمال‌کاری تحصیلی را پیش‌بینی کنند. با توجه به ارتباط نزدیک این سه مشخصه باهم در هرگونه برنامه‌ریزی برای آموزش، پژوهش و اصلاح امور، لازم است این رابطه در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها