طراحی الگوی نظری ساختارهای جدید دانش درشبکه اجتماعی و بهبود کیفیت آموزش

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه علوم تربیتی،واحد آزادشهر،دانشگاه آزاد اسلامی،آزادشهر،ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با افزایش گرایش دانشگاه ها و دانشجویان به استفاده از امکانات و توانمندی های شبکه های اجتماعی و انتخاب آنها به عنوان یک مکانیسم ارتباطی، به کارگیری این شبکه ها برای توسعه دانش و پژوهش امری ضروری است. هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی نظری ساختارهای جدید دانش در شبکه اجتماعی و بهبود کیفیت آموزش بود. این پژوهش از نوع کیفی بودو با استفاده از روش نظریه داده بنیاد و نمونه گیری هدفمند انجام شد. داده های مورد نیاز این پژوهش در دو بخش مصاحبه و بررسی اسناد جمع آوری شد. در بخش اول از طریق مصاحبه با آن دسته از افرادی که در زمینه شبکه های اجتماعی در آموزش تخصص داشتند و در بخش دوم اسناد و منابع منتشر شده مرتبط با شبکه اجتماعی که در قالب مقاله و کتاب انتشار یافته بودند، به جمع آوری داده ها پرداخته شد. داده های حاصل از آنها از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شد . نتیجه این پژوهش نشان داد که الگوی ساختارهای جدید دانش در شبکه اجتماعی و بهبود آموزش مستلزم به کارگیری عواملی مانند آموزش تفکر منطقی، قوانین اخلاقی، تجارب مشترک، هویت و تسهیل انطباق و سازگاری می باشد. همجنین این الگو نیازمند بسترها و زمینه های فنی و حمایت تدریجی در آموزش ، ارائه استراتژی ها و راهبردهایی مانند آموزش مهارتهای فنی، ارائه اطلاعات به روز آموزشی وآموزش شیوه های تعامل پیچیده می باشد

کلیدواژه‌ها