بررسی تاثیر برنامه درسی فلسفی بر مهارتهای تفکر اقدام پژوهی کودکان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور،ص.پ19395-3697 ، تهران، ایران

2 مدرس مدعو

چکیده

، مطالعه حاضر به منظور تعیین تاثیر برنامه درسی فلسفه محور بر تفکر اقدام پژوهشی کودکان مبتنی بر آموزه های اسلامی انجام شد. در این مطالعه نیمه تجربی ، برنامه درسی فلسفه محور به کودکان آموزش داده شد. دانش آموزان پسر و دختر پایه پنجم دوره ابتدایی شهرستان شهررضا به طور تصادفی انتخاب و به دو گروه کنترل و آزمون، هر کدام از گروهها 56نفر تقسیم شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته تفکر اقدام پژوهی بود و دادها با نرم افزار spss18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامه درسی فلسفه محور بر تفکر اقدام پژوهی کودکان مبتنی بر آموزه های اسلامی صورت گرفته است. در این پژوهش از روش نیمه تجربی با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل و آزمایش بهره گرفته شد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر و دختر پایه پنجم دوره ابتدایی شهرستان شهررضا بوده است که جهت انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای گروه کنترل و آزمایش استفاده شد. در نهایت 56 نفر در گروه آزمایش و 56 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که برنامه درسی فلسفه محور بر تفکر اقدام پژوهی کودکان( تشخیص، تغییر وارزیابی مسئله) تاثیری مثبت و معنادار دارد. برنامه درسی فلسفه محور می تواند تاثیر بسزایی در بهبود مهارتهای تفکر کودکان داشته باشد و می توان ازآن به عنوان یک اقدام موثر در این زمینه استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها