رابطه معنویت در کار با عملکرد سازمانی معلمان بر اساس مؤلفه‌های مدل اچیو

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران. karimi65@chmail.ir

2 گروه مدیریت آموزشی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران(نویسنده مسئول) fazlollahigh@qom-iau.ac.ir

چکیده

هدف تحقیق بررسی رابطه معنویت در کار با عملکرد سازمانی معلمان بر اساس مؤلفه‌های مدل اچیو است. روش تحقیق از نظر اهداف کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری 847 نفر از معلمان آموزش‌ و پرورش ناحیه دو استان قم و نمونه آماری 265 نفر که بر اساس جدول مورگان به شیوه تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه معنویت در کار میلیمن و همکاران ( 2003) و عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت(1981) به ترتیب با پایایی معادل 0.78 و 0.81 بر اساس آلفای کرانباخ استفاده‌ شد. تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات بر اساس روش‌های توصیفی و آزمون‌های استنباطی در حد همبستگی پیرسون، Z فیشر و رگرسیون، در قالب نرم‌افزار SPSS نشان داد: 1. بین معنویت در کار و ابعاد آن (کار با معنا در سطح فردی، احساس همبستگی در سطح گروهی، هم راستایی ارزش‌های فردی و سازمانی، حس لذت بردن از کار، فرصت‌هایی برای زندگی درونی) با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. 2. همبستگی بین معنویت در کار با عملکرد سازمانی معلمان زن و مرد متفاوت نیست و معنویت در کار پیش‌بینی کننده مناسبی برای عملکرد سازمانی معلمان مدارس است.

کلیدواژه‌ها