نقش امید به آینده، برنامه ریزی مطالعه و رضایتمندی از امکانات آموزشی در افت تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه یاسوج، ایران

2 گروه علوم اجتماعی، دانشگاه یاسوج، شهر یاسوج، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش امید به آینده، برنامه‌ریزی مطالعه و رضایتمندی از امکانات آموزشی در افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه یاسوج است. روش تحقیق، پیمایش علی- مقایسه‌ای و جامعه‌ی آماری تحقیق، دانشجویان مشروط و ممتاز دانشگاه یاسوج است که 378 نفر شامل 185 نفر مشروط و 193نفر ممتاز به روش نمونه‌گیری نظام‌مند انتخاب شدند. ابزار تحقیق، مقیاس گرایش به امیدواری بزرگسالان اسنایدر (1994)، سیاهه‌ی مهارت‌های مطالعه کانگس (2011) و پرسشنامه‌ی محقق ساخته‌ی رضایتمندی از امکانات دانشگاه است که اعتبار آن‌ها به ترتیب مبتنی بر اعتبار محتوی و اعتبار سازه‌ای به روش تحلیل عاملی تاییدی است. بر اساس یافته‌های تحقیق، امید به آینده، آمادگی امتحان، مدیریت زمان و رضایت از کتابخانه در بین دانشجویان ممتاز به طور معناداری بیش از دانشجویان مشروطی است و پیش‌بینی احتمال وقوع مشروطی بر اساس این متغیرها با استفاده از رگرسیون لجستیک بیانگر این است که امید به آینده، آمادگی امتحان، مدیریت زمان و رضایت از کتابخانه قادر است به طور معناداری، احتمال وقوع مشروطی را پیش‌بینی کند. نتایج همچنین نشان داد، در بین متغیرهای جمعیّتی بجز متغیر سکونت در خوابگاه، سایر متغیرهای جمعیّتی قادر به پیش‌بینی معنادار وقوع مشروطی نیستند. با این وجود، یافته‌های پژوهش مبین آن است که از طریق ارتقای امید به آینده، آمادگی امتحان، مدیریت زمان، رضایت از کتابخانه و بهبود وضعیت خوابگاه‌ها، می‌توان افت تحصیلی را در بین دانشجویان کاهش داد.

کلیدواژه‌ها