بررسی اثربخشی برنامه درسی غیر رسمی (فعالیت های فوق برنامه) بر افزایش مهارت های اجتماعی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان مازندران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه علوم تربیتی، واحدلامرد ،دانشگاه آزاد اسلامی ،لامرد ،ایران

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی برنامه درسی غیر رسمی (فعالیت های فوق برنامه) بر افزایش مهارت های اجتماعی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان مازندران بود. طرح کلی پژوهش یک طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون به همراه گروه کنترل بود. روش نمونه گیری نیز به صورت خوشه ای چند مرحله ای بود و تعداد نمونه های انتخاب شده نیز به منظور انجام این پژوهش، 30 نفر بودند. گردآوری داده ها به وسیله پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون (1983) انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-20 و با آزمون تحلیل کواریانس انجام گردید. تجزیه و تحلیل داده ها پس از اجرای برنامه درسی غیر رسمی (فعالیت های فوق برنامه) نشان داد، تفاوت معناداری بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش، پس از کنترل تفاوت های اولیه در پیش‌آزمون در میزان مهارت های اجتماعی وجود دارد (001/0>P). به عبارت دیگر، ارائه برنامه درسی غیر رسمی یا فعالیت های فوق برنامه بر افزایش مهارت های اجتماعی مناسب دانشجومعلمان تأثیرگذار می باشد.
واژه های کلیدی: برنامه درسی غیر رسمی (فعالیت های فوق برنامه)، مهارت های اجتماعی، پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون، روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای

کلیدواژه‌ها