پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس هوش هیجانی، هیجان خواهی، سبک های مقابله ای وتحمل ابهام

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه روانشناسی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه تبریز،تبریز،ایران

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس هوش هیجانی، هیجان خواهی، سبک های مقابله ای و تحمل ابهام بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش حاضر دانش آموزان پسر پایه دهم شهر تبریز و حجم نمونه 320 نفر بود که به روش نمونه گیری خوشه ای انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه رفتارهای پرخطر، مقیاس تجدید نظر شده هوش هیجانی شاته، مقیاس تحمل ابهام لین و مقیاس هیجان خواهی زاکرمن استفاده شد. یافته ها از طیق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ارزیابی هیجان ها، ملال پذیری، سبک مقابله ای مسئله مدار و تحمل ابهام نقش مهمی در پیش بینی رفتارهای پرخطر دارند. به عبارت دیگر این متغیرها به صورت منفی رفتارهای پرخطر را پیش بینی می کنند. همچنین سبک مقابله ای اجتنابی و ماجراجویی نیز نقش مهمی در پیش بینی رفتارهای پرخطر دارند. به عبارت دیگر قادرند رفتارهای پرخطر را به صورت مثبت پیش بینی نمایند.
کلید واژه ها؛ رفتارهای پرخطر، هوش هیجانی، هیجان خواهی، سبکهای مقابله ای و تحمل ابهام.

کلیدواژه‌ها