سهم مولفه‌های کیفیت تجارب یادگیری در پیش‌بینی کیفیت زندگی کلاسی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 ریاست دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف کلی این پژوهش تعیین سهم مولفه‌های کیفیت تجارب یادگیری (منابع، محتوا، انعطاف‌پذیری، کیفیت روابط معلم- دانش‌آموز) در پیش‌بینی کیفیت زندگی کلاسی (رضایت کلی، عاطفه منفی، رضایت از تدریس معلمان، همبستگی اجتماعی، احساس رضایت از فرصت‌های فراهم شده در کلاس، احساس رضایت از موفقیت، احساس لذت از ماجراجویی در کلاس) دانش‌آموزان دوره اول متوسطه بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 1395-1394 بودند که بر اساس جدول کوکران و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای با حجم نمونه‌ی 378 دانش‌آموز، انتخاب گردیدند. به منظور جمع‌‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‌ی کیفیت تجارب یادگیری نیومن و پرسشنامه‌ی کیفیت زندگی کلاسی آینلی و بورک مورد استفاده قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان) استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین مولفه‌های کیفیت تجارب یادگیری (منابع، محتوا، انعطاف پذیری، کیفیت روابط معلم- دانش آموز) با کیفیت زندگی کلاسی (رضایت کلی، رضایت از تدریس معلمان، همبستگی اجتماعی، احساس رضایت از فرصت‌های فراهم شده در کلاس، احساس رضایت از موفقیت، احساس لذت از ماجراجویی در کلاس) به جز عاطفه منفی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین مولفه محتوا، کیفیت زندگی کلاسی را به‌طور مثبت و معنی‌داری تبیین می‌کند (01/0 P<).

کلیدواژه‌ها