بررسی عوامل موثر بر اخلاق پژوهشی دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان پردیس حضرت معصومه استان قم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

2 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه،ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر اخلاق پژوهشی دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان پردیس حضرت معصومه استان قم انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف نظری و از نظر روش گردآوری میدانی و از نظر روش اجرا توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. از بین 750 نفر جامعه آماری دانشجویان مقطع کارشناسی، بر اساس جدول مورگان، تعداد 256 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه‌ محقق‌ساخته شامل 37 گویه بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت بوده است. روایی محتوای آن توسط متخصصان تأیید و پایایی آن، با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.934 محاسبه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، مدل‌یابی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد سه عامل فردی، محیطی داخل دانشگاه، محیطی خارج از دانشگاه بر اخلاق پژوهشی دانشجویان تاثیر گذارند. طبق نظر دانشجویان دختر فرهنگیان پردیس حضرت معصومه استان قم در این پژوهش عامل محیطی خارج دانشگاه بیشترین تاثیر و به ترتیب عامل فردی و عامل محیطی داخل دانشگاه کمترین تاثیر را بر اخلاق پژوهشی داشته است.

کلیدواژه‌ها