تحلیل میزان تأثیر کارکردهای فعالیت های گروهی در فرایند یاددهی یادگیری از دیدگاه دبیران متوسطه اول شهر اصفهان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، ایران

3 دبیر آموزش و پرورش جلگه، اصفهان، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی میزان تأثیر کارکردهای فعالیت‌های گروهی در فرایند یاددهی یادگیری از دیدگاه دبیران متوسطه اول شهر اصفهان می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل 443 نفر از دبیران علوم اجتماعی، علوم تجربی و کار و فناوری مشغول به تدریس در نواحی شش گانه آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصیلی 96-1395 بود. حجم نمونه، بر اساس جدول مورگان 205 نفر تعیین گردید. افراد نمونه با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته حاوی 30 گویه بسته پاسخ بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به کمک نظر متخصصان تایید شد. پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 90/0 به دست آمد که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS در سطح آمار توصیفی و سطح آمار استنباطی (آزمون‌‌ های t تک نمونه‌ای و تحلیل واریانس) و پس از اطمینان از نرمال بودن توزیع داده ها محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان داد؛ کارکردهای شناختی فعالیت‌های گروهی در فرایند یاددهی یادگیری به میزان زیاد تاثیر دارند. کارکردهای عاطفی فعالیت‌های گروهی در فرایند یاددهی یادگیری به میزان زیاد تاثیر دارند. کارکردهای مهارتی فعالیت‌های گروهی در فرایند یاددهی یادگیری به میزان زیاد تاثیر دارند. همچنین بین دیدگاه‌های دبیران در زمینه میزان تأثیر کارکردهای شناختی، عاطفی و مهارتی با توجه به جنس پاسخگویان و سنوات خدمت پاسخگویان تفاوت معنادار وجود نداشت. اما با توجه به مدرک تحصیلی پاسخگویان و همچنین ناحیه محل خدمت پاسخگویان بین دیدگاه-های دبیران در زمینه میزان تأثیر کارکردهای شناختی، عاطفی و مهارتی تفاوت معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها