رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت مدیر عامل و متغیرهای مالی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

2 گروه حسابداری، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران massihabadi@yahoo.com (نویسنده مسئول)

چکیده

یکی از پایه‌های اساسی موفقیت شرکت‌ها داشتن مدیران شایسته و کارآمد می‌باشد، شایستگی مدیران بیش از آنکه تابع معلومات و مهارت‌هایشان باشد، به نوع رفتار، ویژگی‌های شخصیتی و نگرش آنان وابسته است. پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت مدیرعامل و متغیرهای مالی شرکت‌ها انجام‌شده است. پژوهش حاضر در حوزه پژوهش‌های کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۹۴ است، برای تعیین نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده‌شده و برای شرکت‌های انتخاب‌شده پرسشنامه ارسال گردید و درنهایت ۵۲ شرکت که پاسخ دادند در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفتند. فرضیه‌های پژوهش از طریق الگوی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی آزمون (PLS) شده است. به‌منظور ارزیابی ویژگی‌های شخصیتی مدیران از آزمون پنج عاملی نئو و از میان متغیرهای مالی متغیر اهرم مالی و سودآوری انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد بین ویژگی‌های شخصیتی مدیران با اهرم مالی و سودآوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از بین ویژگی‌های شخصیتی، برون‌گرایی مدیرعامل با اهرم مالی و سودآوری رابطه مثبت و وظیفه‌شناسی مدیرعامل با اهرم مالی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین تطابق‌پذیری مدیرعامل با سودآوری رابطه مثبت، گشودگی نسبت به پذیرش تجربه با سودآوری رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها