تاثیر آموزش مهارت های آگاهی واج شناختی بر سرعت خواندن و درک مطلب دانش آموزان نارساخوان پایه دوم ابتدایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه روان شناسی تربیتی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

خواندن درست و درک آنچه خوانده می‌شود همیشه یک دغدغه است که در صورت ناتوانی در این حوزه، فرد دچار نارسایی در خواندن می‌شود پس خواندن یک مشکل پیش رونده است که بر سایر حوزه‌ها ی آموزشی آسیب می‌ز‌ند. لذا این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش مهارت‌های آگاهی واج‌شناختی بر سرعت خواندن و درک مطلب دانش‌آموزان نارساخوان پایه دوم ابتدایی انجام گرفت. طرح پژوهش نیمه آزمایشی به صورت پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان نارساخوان پایه دوم ابتدایی مراکز اختلالات یادگیری شهرستان همدان در سال تحصیلی 93-92 بودند. که از بین آنها 20 نفر دانش‌آموز نارساخوان انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند. سپس آموزش آگاهی واج‌شناختی به مدت 10 جلسه‌ی 45 دقیقه‌ای برای گروه آزمایش برگزار شد. برای گردآوری اطلاعات از آزمون تشخیص خواندن، چک‌لیست نارساخوانی، تکالیف آگاهی واج‌شناختی و آزمون ریون استفاده گردید. نتایج نشان داد که آموزش واج‌شناختی، مهارت‌‌های آگاهی واج‌شناختی دانش‌آموزان را افزایش داد و باعث افزایش سرعت خواندن و درک مطلب دانش-آموزان نارساخوان شد. با توجه به نتایج پژوهش می‌توان گفت آموزش آگاهی واج‌شناختی باعث بهبود سرعت خواندن و درک مطلب دانش‌آموزان نارساخوان می‌شود.

کلیدواژه‌ها