تبیین و اعتبار سنجی شاخص های آموزش شایسته محور پلیس( مطالعه موردی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی ، گروه علوم تربیتی ، واحد اصفهان (خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد اصفهان (خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی ، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ، تبیین و اعتبار سنجی شاخص های آموزش شایسته محور پلیس انجام گرفت . روش مورد استفاده به صورت، کیفی- کمی بود. در مرحله اول با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی نظام مقوله ای استقرایی به واکاوی اسناد بالادستی شامل: ( بیانات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، طرح راهبردی ناجا، سند تربیت و آموزش ناجا، نظام جامع تربیت و آموزش ناجا، قانون استخدامی ناجا، قانون اساسی ، دستورالعمل ها و بخشنامه ها، تدابیر فرماندهی محترم ناجا) پرداخته شد. روش نمونه گیری در بخش کیفی به شیوه هدفمند، مبتنی بر حوزه پژوهش بود. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در مرحله اول کد گذاری موضوعی شامل سه حوزه باز، محوری و گزینشی بود. براساس یافته های تحقیق در مرحله اول پژوهش ، در نهایت از هم دسته کردن کد مفهوم ها، 27 مقوله فرعی و7 مقوله اصلی شامل، شایستگی های نگرشی وارزشی با سه مولفه، شایستگی های ادراکی با 2مولفه ، شایستگی های مدیریت خویشتن با 4 مولفه، شایستگی های تعالی رفتار سازمانی با 5 مولفه ، شایستگی های شخصیتی با 4 مولفه، شایستگی های ارتباطی، با 2مولفه، شایستگی های تخصصی ، با 8 مولفه، استخراج شد. در مرحله دوم جهت اعتبار سنجی از روش ضریب نسبی روایی محتوا (CVR)، استفاده شد. مولفه ها و شاخص های استخراج شده در مرحله اول در قالب پرسشنامه ای در اختیار تعداد 15 نفر از متخصصان و خبرگان قرار داده شد و شاخص های بالاتر از 49/ با توجه به جدول ضریب نسبی روایی محتوای لاوشه ، استخراج گردید

کلیدواژه‌ها