تبیین وضعیت رهبری تحولی و رابطه آن با رفتار نوآورانه مدیران مدارس هوشمند

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

پژوهش حاضربا هدف تبیین وضعیت رهبری تحولی و رابطه‌ی آن با رفتار نوآورانه مدیران مدارس هوشمند انجام شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است و جامعه آماری‌، شامل کلیه معلمان مدارس هوشمند ابتدایی و متوسطه نواحی یک و دو آموزش و پرورش شهر ارومیه به تعداد 935 نفر می باشد که از میان آن‌ها نمونه‌ای به حجم 272 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه سنجش ویژگی‌های رهبری تحول‌آفرین مطابق با تئوری بس و آوولیو‌(2000) و پرسشنامه سنجش«‌رفتارهای نوآورانه» کانتر‌(1988)، استفاده شده است. روایی پرسشنامه‌ها به شیوه روایی صوری مورد تایید متخصصان مدیریت آموزشی قرار گرفته و ضرایب پایایی با روش آلفای کرونباخ برای ابزار رهبری تحول‌آفرین و رفتارهای نوآوری به ترتیب 92/0 و 95/0 تعیین گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی(‌فراوانی، درصد فراوانی میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی(تی‌تک نمونه ای‌، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند گانه وتحلیل واریانس یک طرفه) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه اکثر معلمان، مدیران مدارس هوشمند از ویژگی‌های رهبری تحول آفرین و همچنین رفتارهای نوآورانه در حدّ متوسط بهره‌مند هستند. بین متغیر رهبری تحول‌آفرین از یک طرف و ابعاد پنجگانه‌ی آن از طرف دیگر، با رفتارهای نوآورانه‌ی مدیران مدارس هوشمند، در سطح اطمینان 99%‌ ، رابطه‌ی مثبت و نسبتاً قوی وجود دارد. از بین مؤلفه های پنج‌گانه‌ی رهبری ، مؤلفه‌ «ترغیب ذهنی»، با ضریب بتای 762/0 بیشترین نقش را در پیش‌بینی رفتار نوآورانه دارد و «‌ویژگی‌های آرمانی» در اولویت دوم قرار دارد.

کلیدواژه‌ها