بررسی و تعیین عوامل موثر بر مهارت‌های زندگی نسل دیجیتال

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانش اموخته،دکتری مدریت اموزشی،دانشگاه ازاد اسلامی،واحد علوم تحقیقات تهران،ایران

2 هیات علمی،رشته مدریت اموزشی،دانشگاه ازاد اسلامی،واحد علوم تحقیقات تهران،ایران

3 هیات علمی،رشته برنامه ریزی و رهبری اموزشی،دانشگاه ازاد اسلامی،واحد علوم تحقیقات تهران،ایران

چکیده

این مقاله به بررسی مهارت‌های زندگی نسل دیجیتال می‌پردازد از نظر هدف اکتشافی و روش آن توصیفی پیمایشی است. در این پژوهش ابتدا ابعاد کلیدی مهارت‌های زندگی بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش در ایران و جهان شناسایی شدند که شامل ابعاد شناختی، سلامت و بهداشت، فن آوری و اطلاعات، سواد رسانه، سواد زیست محیطی، مهارت‌های کار و زندگی؛ فرهنگی، مهارت‌های اجتماعی می‌شدند. سپس پرسش نامه‌ای بر مبنای طیف 10تایی تدوین شد. روایی محتوایی پرسش نامه با توجه به دیدگاه متخصصان آموزشی و ضریب پایایی نیز با اجرا بین 40 نفر به صورت آزمایشی 973/0 بدست آمد. جامعه آماری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه و هنرستان‌های شهر تهران بوده که در مجموع 257385 می باشد و 20925 کلاس درس در این مقطع وجود دارد، نمونه آماری بر اساس روش خوشه ای چند مرحله ای تعیین شد. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل عامل اکتشافی، آزمون t، آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج تحلیل‌ها نشان می دهد که بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت‌های زندگی تفاوت معناداری وجود دارد و اولویت بندی مهارت‌های زندگی نسل دیجیتال از نظر دانش‌آموزان و معلمان به ترتیب عبارت است از مهارت‌های فردی با ضریب آلفای 965/0، سواد رسانه و اطلاعات 918/0:α، سواد اقتصادی 893/0:α و سوادهای قرن 877، 21:α.

کلیدواژه‌ها