سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان دوره متوسطه مناطق روستایی شهرستان کوهرنگ

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یاسوج

چکیده

شناخت سبک‌های یادگیری، در گزینش سبک تدریس مناسب، طراحی فضای آموزشی و تدوین مواد و محتوای آموزشی و نظایر آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لذا، هدف پژوهش حاضر، بررسی سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه مناطق روستایی شهرستان کوهرنگ بود. این تحقیق، از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش، دانش‌آموزان دوره متوسطه مناطق روستایی شهرستان کوهرنگ بودند (1437 دانش‌آموز) که با استفاده از جدول کرجیسی و مورگان و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای به صورت متناسب 305 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار تحقیق پرسش‌نامه استاندارد سبک یادگیری کلب بود. برای تجزیه تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون خی دو استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دانش‌‌آموزان مورد مطالعه به ترتیب دارای سبک‌های یادگیری واگرا (28 درصد)، انطباق‌یابنده (9/26 درصد)، همگرا (59/24 درصد) و جذب کننده (32/20 درصد) هستند. دیگر یافته‌های پژوهش نیز نشان داد که میانگین پیشرفت تحصیلی هر چهار گروه سبک یادگیری با هم تفاوت دارند به نحوی که دانش‌آموزان با سبک یادگیری جذب کننده، پیشرفت تحصیلی بالاتری دارند و دانش‌آموزان با سبک یادگیری واگرا از پیشرفت تحصیلی کمتری برخوردار هستند. افزون بر آن، رابطه معناداری میان سبک‌های یادگیری با جنسیت و رشته‌ی تحصیلی دانش‌آموزان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها