اثربخشی آموزش تئوری انتخاب بر خودکارآمدی، جهت‌گیری هدف و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه نهم شهر بناب در سال تحصیلی 96-1395

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر دبیرستان اموزش پرورش بناب

2 مدیر گروه

3 استاد مشاور

چکیده

هدف ازپژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش تئوری انتخاب برخودکارآمدی، جهت‌گیری هدف و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه نهم شهرستان بناب بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی و از نوع طرح پیش‌آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان مشغول به تحصیل دختر پایه نهم شهر بناب در سال تحصیلی 96-1395 بودند.نمونه شامل 30 دانش آموزبودکه به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب وبه صورت تصادفی دردوگروه آزمایشی(15نفر) و کنترل(15نفر) گمارده شدند.ابزار جمع آوری داه ها پرسشنامه‌های انگیزش تحصیلی والرندو همکاران،جهت‌گیری هدف الیوت ومک‌گریگور و خودکارآمدی مک‌ایلروری و بانتینگ بود.که تمام آزمودنی ها در مرحله پیش آزمون آن راتکمیل کردند، سپس گروه آزمایشی به مدت 8 جلسه تحت آموزش های تئوری انتخاب قرار گرفتند و گروه دوم )کنترل) نیز همزمان به برنامه های عادی کلاسی خود ادامه دادند ودر نهایت ،پس آزمون از تمام گروه های گروه آزمایش وکنترل گرفته شد.به منظور تجزیه وتحلیل داده های ازروش تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج حاکی ازافزایش خودکارآمدی، جهت‌گیری هدف و انگیزش تحصیلی دانش-آموزان در گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل در مرحله پس آزمون بود از آن جایی که اجرای برنامه آموزش تئوری انتخاب منجر افزایش خودکارآمدی، جهت‌گیری و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان می‌شود. از این برنامه می توان به عنوان برنامه ای مفید وموثردر مدارس برای دانش آموزان استفاده کرد.
.

کلیدواژه‌ها