رابطه کیفیت زندگی کاری و هوش سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان مدارس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه علوم تربیتی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه، تعیین رابطه بین کیفیت زندگی کاری و هوش سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان مدارس بوده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان مدارس شهرهای شرق استان مازندران به تعداد 130 نفر بودند. نمونه آماری از طریق فرمول کرجسی و مورگان، 97 نفر تعیین و به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بر حسب جنسیت انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از سه پرسش‌نامه‏ استاندارد شده کیفیت زندگی کاری، هوش سازمانی و تعهد سازمانی استفاده شده است. روایی صوری ابزارها توسط صاحب‌نظران و متخصصان مربوطه مورد تأیید قرار گرفته‌ است. پایایی آن‌ها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برای هر یک به ترتیب برابر 86/0، 95/0 و 80/0 به دست آمد. جهت بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و هوش سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم‌چنین سهم هر یک از مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری و هوش سازمانی در پیش‌بینی تعهد سازمانی کارکنان متفاوت است.

کلیدواژه‌ها